Zasady wsparcia dla uczniów uzdolnionych

Publikujemy niniejszym dokument, który reguluje sposób udzielania wsparcia przez szkołę uczniom uzdolnionym. Dla ułatwienia jednolitej interpretacji każdy punkt otrzymał krótki komentarz.
Zasady wsparcia dla uczniów uzdolnionych 1. Uczeń, który brał udział w zawodach, konkursach, prezentacjach w sobotę i niedzielę może być zwolniony w poniedziałek z zadania domowego, pisania sprawdzianu, odpowiedzi po uprzednim przedstawieniu potwierdzonej informacji od swojego opiekuna. => Punkt ten wychodzi naprzeciw dość częstej ostatnio sytuacji, kiedy zawody, festiwale czy inne imprezy odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Ma to być forma zadośćuczynienia za poświęcony czas wolny, w którym powinniście odpoczywać. 2. Jeżeli zwolnienie dotyczy grupy uczniów z różnych klas, nauczyciel - opiekun ma obowiązek wywieszenia listy tych uczniów w pokoju nauczycielskim w poniedziałek przed rozpoczęciem zajęć. => Lista uczniów biorących udział w imprezie, konkursie itp. to wystarczająca informacja dla nauczycieli przedmiotów, że powinni w danym dniu traktować tych uczniów ulgowo. 3. Uczniowie uczestniczący w wyjazdach organizowanych przez szkołę i nieobecni na lekcji danego przedmiotu mogą być nieprzygotowani do kolejnej lekcji tego przedmiotu (np. poprzez brak zadania domowego), jeżeli przygotowanie wymaga pracy w dniu nieobecności, a kolejna lekcja odbywa się następnego dnia po dniu nieobecności. Nie dotyczy to zadań i prac zapowiedzianych z wyprzedzeniem. Podstawą uwzględnienia nieprzygotowania jest lista uczestników wyjazdu wywieszona w pokoju nauczycielskim i podpisana przez nauczyciela organizującego wyjazd. => Ważne jest to, że ulgowe traktowanie należy się tylko w przypadku, kiedy lekcje danego przedmiotu odbywają się dnia na dzień. Wcześniejsza zapowiedź wyklucza ulgowe traktowanie. 4. ZIELONA KARTA - uczeń ma możliwość czasowego zwolnienia z zadań domowych, sprawdzianów, odpowiedzi, jeżeli w tym czasie przygotowuje się do konkursu, zawodów itp. Kartę pobiera opiekun ucznia i rejestruje ją w sekretariacie. Po zakończeniu terminu zwolnienia uczeń ma obowiązek odnieść KARTĘ do sekretariatu. => To największy powód dotychczasowych nieporozumień. Karta chroni PRZED konkursem, a nie PO nim. Chodzi o to, żeby w okresie wzmożonej pracy stworzyć ochronę dla ucznia, który jest zaangażowany w działania ponadstandardowe. Oczywiście oznacza to dodatkowe obciążenie w czasie późniejszym, ponieważ zaległości trzeba nadrobić i zaliczyć. Dlatego każdy uczeń, zanim zgłosi u opiekuna czy wychowawcy zapotrzebowanie na zielona kartę, musi zastanowić się, czy da radę nadrobić wspomniane zaległości. 5. Uczeń, który rozwija swoje zainteresowania poza zajęciami w szkole, w innych instytucjach, ma prawo do korzystania z wyżej wymienionych zasad wsparcia po wcześniejszej informacji rodziców i opiekuna ucznia. => Rodzice muszą potwierdzić, że wiedzą i zgadzają się na objęcie ucznia taką formą pomocy i ulg. Żeby po jakimś czasie nie okazało się, że uczeń był bardzo aktywny poza czasem lekcji, za to na lekcjach narobił sobie olbrzymich zaległości, których nie jest w stanie zadrobić. 6. Uczniowie korzystający z różnych form wspierania uzdolnień mają obowiązek wykonać wszystkie zadania, z których wcześniej byli zwolnieni, w terminie uzgodnionym z nauczycielami przedmiotów. => Uczeń objęty opisanymi tutaj formami wsparcia musi zaliczać ten sam materiał, co pozostali uczniowie! Nie może umieć mniej. Ulgi dotyczą jedynie bardziej elastycznego ustalania terminów zaliczenia. Nauczyciel ma obowiązek pójść takiemu uczniowi na rękę, jeśli chodzi o przesunięcie terminu zaliczenia, zaś uczeń ma obowiązek w tym terminie zaliczyć zaległości. 7. Nauczyciele - opiekunowie uczniów mają obowiązek wpisywać pochwały i osiągnięcia uczniów w dzienniku lekcyjnym. => To ważne ze względu na punkty do zachowania, nagrody, stypendia itp. 8. Pod koniec semestru opiekun koła zainteresowań wpisuje informację o systematycznej pracy ucznia na zajęciach w semestrze. => Tu też chodzi o punkty z zachowania. Komentarze: Robert Kolebuk
Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony