Jesteś tutaj: Strona głównaPrzetargiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/10 na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/10 na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

_________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród Informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że na realizatora zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie” wybrana została oferta firmy „LAWA” Sp. z o. o. Dębno 1A, 55-140 Żmigród ze względu na najniższą cenę. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł Punktacja

1 TRANSPORTEL– BIS Sp. z o.o. Osusz 34, 63-700 Krotoszyn 176 839,00 96,86

2 PETROL Sp. z o.o. Ul. 1-go Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie 173 667,00 98,63

3 KDM Spółka z o. o. Porajów ul. Mostowa 1 59-921 Sieniawka 172 081,00 99,54

4 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PIEPRZYK Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a 172 874,00 99,08

5 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ ART.- ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka , Bogdan Michalak ul. Trzebnicka 31, 56-300 Milicz 173 667,00 98,63

6 „LAWA” Sp. z o. o. DĘBNO 1A, 55-140 Żmigród 171 288,00 100,00

Zatwierdził: Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Katarzyna Lech Żmigród, dnia 24 września 2010 r.

_________________________________________________________________________

Żmigród, dnia 09 września 2010 r. Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie” Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie informacji na temat liczby miejsc po przecinku dla ceny netto producenta tzn., czy cena ta ma być podana do dwóch czy do trzech miejsc po przecinku?

Odpowiedź. Cena ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. Zatwierdził Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Katarzyna Lech

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 1/10

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Numer ogłoszenia: 239077 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie , ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 35 25, faks 71 385 35 25 wew. 35. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrat.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: - wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki w % - max 0,20 m/m - zawartość wody - max 200 mg/kg - gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3 - temperatura zapłonu - minimum 56 st. C Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do kotłowni w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 55-140 Żmigród - do 65 000,000 litrów. Dostarczony olej opałowy będzie spełniał normy jakościowe potwierdzone każdorazowo przy dostawie stosownym świadectwem jakości wg PN-C-96024:2001. Dostawy realizowane będą w ilościach wynikających z potrzeb placówki nie później niż 3 dni od zgłoszenia zamówienia. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7.000 litrów Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału, ze względu na wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 20% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ) • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ) • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • koncesję, zezwolenie lub licencję • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrat.pl i www.zmigrod.ibip.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Zatwierdził: Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Katarzyna Lech

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony