Jesteś tutaj: Strona głównaPrzetargiSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego - 19.08.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego - 19.08.2011

 

 

Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia

 

Gimnazjum im. Macieja Rataja

w Żmigrodzie

ul. Sienkiewicza 6

55-140 Żmigród

tel.71 385-35-25,

fax 71 385-35-25 wew.35

NIP 915-15-84-707

zwana dalej „Zamawiającym”

 

 

 

ogłasza
przetarg nieograniczony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 

1.      Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2.      Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

1)      Biuletyn Zamówień Publicznych – www.zmigrod.ibip.wroc.pl

2)      strona internetowa Zamawiającego – www.mrat.pl

3)      tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:
- wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg,
- zawartość siarki w %  - max 0,20 m/m
- zawartość wody -  max 200 mg/kg
- gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3
- temperatura zapłonu - minimum 56 st. C

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do kotłowni w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 55-140 Żmigród – do 65 000,000 litrów.

 

Dostarczony olej opałowy będzie spełniał normy jakościowe potwierdzone każdorazowo przy dostawie stosownym świadectwem jakości wg PN-C-96024:2001.

 

Dostawy realizowane będą w ilościach wynikających z potrzeb placówki nie później niż 3 dni od zgłoszenia zamówienia.

 

Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7.000 litrów

 

Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału, ze względu na wyższe temperatury.

Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju.

 

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09.13.51.00 – 5 Olej opałowy

2.      Oferty częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3.      Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania całości zadania od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

5.      Informacja o podwykonawcach

 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

 

6.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

 

1.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1)      ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2)      zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu           o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                           i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność                       z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3)      pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4)      jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 

7.      Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §2 i §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

8.      Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 

 

9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku:

za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

 

2). Wiedza i doświadczenie:

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku:

za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy              w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

3). Potencjał techniczny:

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy             w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

4). Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku:

za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy            w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).


5). Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego  warunku:

za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy             w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

10.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ.

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych do oferty dołączyć należy:

 

1)      Koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami).

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

 

1)      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ;

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

11.  Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.   Termin związania ofertą

 

1.      Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

2.      W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.      Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.      Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą

 

13.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

 

1.      W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

a) pisemnej,

b) faksem (nr 071 385 35 25 wew. 35)

c) drogą elektroniczną (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

            przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 

2.      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

3.      Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

1)      nazwę i adres Wykonawcy,

2)      nr telefonu i faksu, e-mail,

3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4)      nazwę postępowania

4.      SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigród w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: sekretariat@mrat.pl

5.      Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres:  sekretariat@mrat.pl

6.      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.zmigrod.ibi.wroc.pl oraz www.mrat.pl

7.      Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie  do­datko­wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

8.      Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Annę Pietkiewicz – Tel. 071 385 35 25

 

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

 

1.      Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

 

 

 

 

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

ul. Sienkiewicza 6

55-140 Żmigród

 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

30.08.2011 r.

 

2.      Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)      osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2)      w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

 

3.      Forma dokumentów i oświadczeń.

1)      Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

2)      W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

4.      Tajemnica przedsiębiorstwa:

1)      jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2)      zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5.      Informacje pozostałe:

1)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3)      Oferta musi być sporządzona:

a)      w języku polskim,

b)      w formie pisemnej,

 

 

 

6.      Zaleca się, aby:

a)      ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b)      kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

c)      oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ).

 

7.      Zmiana / wycofanie oferty:

a)      zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b)      o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c)      pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d)     do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8.      Zwrot oferty bez otwierania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród, sekretariat w terminie do dnia 30.08.2011 roku, do godz. 9:30

2.      Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.      Otwarcie ofert nastąpi w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród – sekretariat dnia 30.08.2011 roku, godz. 10:00

4.      Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.      Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.      Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8.      UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

16.   Opis sposobu obliczania ceny

 

1.    Na cenę ofertową brutto za 65 000,00 litrów oleju opałowego składa się:

 

cena sprzedaży netto 1 litra producenta oleju opałowego na dzień   19.08.2011 r. (podana na stronie internetowej producenta) + marża lub - upust netto Wykonawcy                              x szacunkowa ilość oleju opałowego (65 000,00 l) + podatek VAT.

 

Kalkulację ceny oferty należy podać w Formularzu oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ, wg zamieszczonej tabelki.

 

Marża lub Upust Wykonawcy musi być stały w okresie obowiązywania umowy.

 

W cenie oferty musi zawierać się uśredniony koszt dowozu oleju opałowego na miejsca wskazane przez Zamawiającego

Dowóz powinien odbywać się specjalistycznym sprzętem do dowozu paliwa.

 

Cena ulegnie zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ceny na olej opałowy dokonanej przez producenta oleju.

 

Cenę należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zmiana ta będzie dokonana następująco: do udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany, dokonanej przez producenta oleju, ceny netto 1 litra oleju opałowego lekkiego (w dniu zamówienia) należy dodać/odjąć marżę/upust netto Wykonawcy (stała stawka w okresie obowiązywania umowy).

 

Dokument o cenie oleju opałowego producenta w dniu zamówienia będzie dostarczany każdorazowo wraz z fakturą

 

17.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena oferty -100 %

 

2. Oferta - z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów =100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [Cmin/Cbad]xl00

gdzie:

C        - liczba punktów za cenę ofertową

C min  - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad  - cena oferty badanej

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

18.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1)      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony    w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2)      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

1)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)   w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                          w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a)  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono       żadnego wykonawcy,

3)      Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

20.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

A.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

 

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,            w szczególności:

1)      klęski żywiołowe;

2)      warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostawy.

 

2. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

1)      brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren dostawy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

2)      protesty mieszkańców

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

B. Pozostałe zmiany

 

1.       siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2.       zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.

3.       zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

4.       zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)      zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

b)      zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

c)      udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

 

 

21.  Inne informacje

 

1. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.

2. Zamawiający nie przewiduje:

1)      zawarcia umowy ramowej,

2)      ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3)      wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

22.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Żmigród, dnia  19.08.2011 r.

 

 

Sporządziła:                                                                                                  Zatwierdził:

Anna Pietkiewicz                                                                               Dyrektor Gimnazjum

                                                                                                           im. Macieja Rataja

                                                                                                                w Żmigrodzie

 

                                                                                                                  Katarzyna Lech                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

 

1.   Nazwa i adres oferenta:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.   Przedmiot oferty:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja                   w Żmigrodzie ”

3.   Cena oferty

Łączna cena brutto za 65 000,00 litrów oleju opałowego lekkiego wynosi ………………………………… zł.

 

Słownie:………………………………………………………………………………………............................. 

 

 

Kalkulacja ceny oferty:

 

Cena netto producenta oleju na dzień 19.08.2011 r.
(1 litr)

Marża/upust (netto) Wykonawcy dla
1 litra oleju

 (stała stawka w okresie obowiązywania umowy)

Cena netto za 1 litr oleju (zł)

(1 +/- 2)

Ilość oleju opałowego

Cena sprzedaży netto

(3 x 4)

Kwota podatku VAT

Łączna cena brutto

= CENA OFERTY

podana do dwóch miejsc po przecinku

(5+6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

65 000,00

 

 

 

 

4.      Oświadczamy, że cena oleju opałowego lekkiego zawiera koszt transportu i rozładunku do kotłowni Zamawiającego.

5.      Oferujemy dostawę oleju opałowego o parametrach zgodnych z SIWZ producenta..........................................................................(należy podać nazwę producenta)

6.      Zamówienie wykonamy sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2012 r.

7.      Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

8.      Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

9.      Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

10.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

11.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

12.  W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.......................................................................................... numer telefonu:...............................

Numer faksu:................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2011r.                                   ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANI OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                       

 

WYKONAWCA:

 

………………………………………………………………………………………...................……………....……….………………………………………………………………..................…………….......................................……...................................................................................

Oświadczenie [1]

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie”oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.).

 

1)      Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

3)      Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2011                                          ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

WYKONAWCA:

 

…………………………………………………………………………................……………...……………....……….………………………………………………………………..................…………….......................................……...................................................................................

 

 

Oświadczenie [2]

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie”oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.):

 

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust.                                1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

.........................., dn. _ _ . _ _ .2011                                     ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ                                


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

UMOWA nr …../2011

 

zawarta w dniu ………………………………… roku w Żmigrodzie pomiędzy:

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród 

reprezentowaną przez:

1.      Dyrektora Szkoły – Katarzynę Lech

2.      Głównego księgowego – Krystynę Poślednik

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………….………………………………

zarejestrowaną w …………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Wykonawcą.   

                   

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 39 ustawy – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.), oraz jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

 

§ 1

 

  1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą oleju opałowego z przeznaczeniem do ogrzewania placówki oświatowej – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie – do 65 000,000 litrów.
  1. Faktyczna ilość zamawianego oleju wynikać będzie ze zleconych telefonicznie, faksem bądź pisemnie przez Zamawiającego partii dostaw z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
  2. Zamawiający zastrzega, że planowane ilości oleju wymienione w ust. 1 może nie wykorzystać ze względu na wyższe temperatury.
  3. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze
    z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju.

                                                                      

§ 2

Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy tj.……………. 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

 

§ 3

 

1.      Dostarczony olej opałowy będzie spełniał normy jakościowe, co potwierdzone będzie każdorazowo przy dostawie stosownym świadectwem jakości wg PN C 96024 : 2001.

2.      W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów, a  wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych.

3.      Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę.

 

 

 

 

§ 4

 

 Do obowiązków Dostawcy należy:

a)      transport i ubezpieczenie dostawy oleju opałowego do placówki oświatowej,

b)      rozładunek oleju opałowego w miejscu składowania wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego.

 

§ 5

1.      Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za całość dostawy do wysokości kwoty.....................złotych brutto (słownie......................................................................)

1)      Cena 1 litra oleju opałowego wynosi w dniu podpisania umowy ......................................zł netto (słownie:.............................................................................................................)

2)      Cena 1 litra oleju opałowego zawiera stałą, niezmienną marżę/upust Dostawcy
w wysokości:......................................... zł netto
(słownie:..............................................)

3)      Wynagrodzenie za całość dostawy zostało obliczone zgodnie z łączną ceną jednostkową przedstawioną w ofercie przemnożoną przez przewidzianą przez Zamawiającego łączną ilość oleju opałowego.

4)      Łączna cena jednostkowa przez okres trwania umowy uzależniona jest od cen producenta na rynku krajowym. Potwierdzeniem zmiany ceny oleju jest dokument wystawiony przez producenta o zmianie ceny oleju. Dokument o cenie oleju opałowego producenta w dniu zamówienia będzie dostarczany każdorazowo wraz z fakturą.

 

§ 6

1.      Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a)      opóźnienia w dostawie którejkolwiek partii oleju w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy w wysokości 2% wartości ( ceny ) oleju z danej dostawy za każdy dzień opóźnienia; przypadek ten obejmuje również sytuację, w której w danej dostawie nastąpiły braki ilościowe oleju,

b)      odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Dostawcy w wysokości 10% łącznej wartości brutto oleju opałowego.

2.      Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:

a)      z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –          w wysokości 10 % łącznej wartości brutto oleju opałowego.

 

§ 7

1.      Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę za każdą dostawę oleju.

2.      Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem dostawy.

3.      W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 8

 

Dostawca powiadomi każdorazowo odbiorcę, tj. szkołę o dacie, ilości planowanej dostawy opału.

§ 9

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta dostawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 10

 

1.      Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.    Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie przez zainteresowane strony, a po wyczerpaniu tej drogi przez właściwy sąd powszechny.

 

§ 12

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiający                                                                                                   Dostawca

 [1]   Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

 

[2]   Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony