Jesteś tutaj: Strona głównaPrzetargiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/11 na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/11 na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

 >>>Plik do POBRANIA - PDF

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr 1/11

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

Numer ogłoszenia: 250324 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie , ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 35 25, faks 71 385 35 25 wew. 35.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: - wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg, - zawartość siarki w % - max 0,20 m/m - zawartość wody - max 200 mg/kg - gęstość w temp. 15 st. C - nie większa niż 860 Mg/m3 - temperatura zapłonu - minimum 56 st. C Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do kotłowni w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 55-140 Żmigród - do 65 000,000 litrów. Dostarczony olej opałowy będzie spełniał normy jakościowe potwierdzone każdorazowo przy dostawie stosownym świadectwem jakości wg PN-C-96024:2001. Dostawy realizowane będą w ilościach wynikających z potrzeb placówki nie później niż 3 dni od zgłoszenia zamówienia. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7.000 litrów Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału, ze względu na wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości oleju. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 20% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych w SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=94440
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, 55-140 Żmigród (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Zatwierdził 

Dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja

w Żmigrodzie

 Katarzyna Lech                                                                                    

 

 

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony