Jesteś tutaj: Strona głównaOcenianieWewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) -aktualizacja 2016/2017

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) -aktualizacja 2016/2017

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)

zostały opracowane na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i  sprawdzianów w szkołach publicznych.  
I. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie
- udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju;
- motywowanie ucznia do dalszej pracy;
- dostarczenie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
II. Organizacja oceniania
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Skala ocen:
6- cel - celujący
5- bdb - bardzo dobry
4- db - dobry
3- dst - dostateczny
2- dp - dopuszczający
1- ndst- niedostateczny
       Oceny bieżące mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".
       W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej stosuje się „0”.
        Nauczyciele mogą stosować oceny kształtujące.
3. Do ustalania ocen z zachowania stosuje się skalę:
wz - wzorowe
bdb – bardzo dobre
db - dobre
pop- poprawne
ndp- nieodpowiednie
ng - naganne
4. Ocenianie ma charakter wspierający rozwój ucznia.
a) Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są:
- prace klasowe
- sprawdziany pisemne (kartkówki)
- odpowiedzi ustne
- zadania domowe
- wytwory lub doświadczenia
- opracowania lub prezentacje
- sprawdziany praktyczne
- egzaminy
b) Ocenie mogą podlegać:
- wypowiedzi ustne i pisemne
- aktywność w czasie lekcji
- zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń
- prace domowe
- działania dodatkowe, ponadstandardowe
- inne elementy – specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.
c) Oceniając pracę w grupie uwzględnia się stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas wykonania pracy.
d) Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji. Nauczyciel może przyznać uczniom prawo do większej liczby nieprzygotowań. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde następne ocenę niedostateczną.
e) Uczniowie mogą korzystać ze „szczęśliwego numerka” na zasadach określonych przez Radę Samorządu Szkolnego.
f) W odniesieniu do pisemnych prac kontrolnych ustala się, że:
- Sprawdziany pisemne sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z 3 ostatnich lekcji. Czas ich trwania nie przekracza 15 minut (mogą być niezapowiedziane);
- Prace klasowe mierzą osiągnięcia edukacyjne uczniów na określonym przez nauczyciela etapie nauczania;
- Praca klasowa z przedmiotu musi być zapowiedziana tydzień przed planowanym terminem poprzez wpis do dziennika;
- Pracę klasową podsumowującą wiadomości poprzedza lekcja powtórzeniowa; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
- Ustala się możliwość pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia i trzech w ciągu tygodnia;
- Prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich napisania;
- Uczeń otrzymuje z pracy klasowej ocenę:
dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,
dostateczną - od 50% do 74% punktów,
dobrą - od 75% do 89% punktów,
bardzo dobrą - od 90% do 95% punktów,
celującą – od 96% do 100%.
- Jeżeli uczeń jest nieobecny podczas pisania pracy klasowej, zamiast oceny wpisuje się 0. Uczeń ma obowiązek zaliczenia tej pracy klasowej na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku jeżeli uczeń napisał pracę klasową, 0 zostaje zmienione za ocenę uzyskaną przez ucznia. W przypadku jeżeli uczeń pracy klasowej nie napisał, 0 zostaje zmienione na ocenę 1.
- Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem. Uzyskaną na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej; Poprawę uczeń może pisać tylko jeden raz i przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej  może być brana pod uwagę tylko ocena z pracy poprawionej bądź obie oceny (według ustaleń zawartych w PSO).
- Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (obowiązkowo prace klasowe i sprawdziany) są przedstawione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie konsultacji oraz spotkań z rodzicami, a następnie przechowywane przez nauczyciela w szkole w ciągu roku szkolnego.
5. Wychowawca klasy przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej 4 spotkania ogólne (wywiadówki) z rodzicami celem przedstawienia i omówienia osiągnięć w nauce i zachowaniu.
6. Uczeń ma możliwość na bieżąco sprawdzać proponowaną semestralną i roczną ocenę z przedmiotu liczoną przez e-dziennik oraz poprawić ją, na bieżąco poprawiając prace klasowe oraz uzyskując inne oceny przewidziane w poszczególnych PSO.
7. Nie później, niż na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca jest zobowiązany do poinformowania - za potwierdzeniem w formie pisemnej - rodziców (opiekunów) o ewentualnej ocenie niedostatecznej lub obniżonej z zachowania.
a) W tym czasie uczniowi należy stworzyć możliwość poprawienia oceny, uzyskując nowe oceny cząstkowe;
b) W wyjątkowej sytuacji, gdy pozytywne oceny z przedmiotów lub zachowania muszą być zmienione w trakcie ostatniego miesiąca przed klasyfikacją, wychowawca powiadamia o tym rodziców niezwłocznie, przedstawiając dodatkowe uzasadnienie. Przypadek taki nie jest traktowany jako naruszenie trybu wystawiania ocen;
8. Osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych nauczyciele podsumowują w postaci ocen semestralnych dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
a) klasyfikowanie uczniów prowadzone jest w zespołach nauczycieli uczących w danej klasie, w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum;
b) sprawy sporne rozstrzygane są przez głosowanie.
9. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej.
a) Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie uzyskane przez ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według wag, wskazanych w poszczególnych PSO, stosując średnią ważoną za wyjątkiem następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, religia, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne (Ustalenie oceny semestralnej i rocznej tych przedmiotów odbywa się według ustaleń PSO).
b) Średnia ważona obliczana jest wg następującego wzoru:
Suma iloczynów (ocena x waga)/Suma wag
 
c) Licząc średnią ważoną są brane pod uwagę + oraz – przy ocenach bieżących według następującego przelicznika:
+ = +0,5
- = -0,25          
d) Przeliczenie średniej ważonej na oceny semestralne i roczne:
1,6 ≤ W ≤2,59 dopuszczająca
2,6 ≤ W ≤ 3,59 dostateczna
3,6 ≤ W ≤ 4,59 dobra
4,6 ≤ W ≤ 5,59 bardzo dobra
W ≥ 5,6 celująca
e) Ocena roczna wyliczana jest według następującego wzoru:
średnia ważona z I semestru +średnia ważona z II semestru / 2
f) Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę:
•    średnią ważoną
•    rozwój ucznia (jakie czyni postępy);
•    wkład pracy w stosunku do zdolności;
•    samoocenę ucznia;
Uwaga!- Wystawiona ocena nie może być niższa niż obliczona zgodnie ze średniąważoną. Pozostałe kryteria mogą jedynie podwyższyć ocenę. Nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę roczną w przypadku, gdy średnia ważona uzyskana przez ucznia w drugim semestrze jest niższa niż 1,6.
g) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z  
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
10. Rada Pedagogiczna zatwierdza - w formie uchwały - wyniki klasyfikacji dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
- w ostatnim tygodniu semestru (klasyfikacja śródroczna)
- w ostatnim tygodniu nauki szkolnej (klasyfikacja roczna i końcowa).

III. Procedura oceniania z zajęć edukacyjnych oraz wymagania edukacyjne
1. Ocena z zajęć edukacyjnych obejmuje:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału przedmiotowego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) kulturę przekazywania wiadomości.
2. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych z zachowaniem kolejności elementów wymienionych    
   w pkt. 1:
1) Na ocenę celującą:
a.    a)wiadomości ściśle przedmiotowe, a ich zakres wyczerpuje treści podstawy programowej, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ,
b.    b)zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela,
c.    c)samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
d.    d)poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią przedmiotową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.
2) Na ocenę bardzo dobrą:
a.    a)wyczerpujące opanowanie całego materiału podstawy programowej, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ,
b.    b)właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela,
c.    c)umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,
d.    d)poprawny język, styl, sprawne posługiwanie się terminologią przedmiotową, klarowna koncepcja wypowiedzi.
3) Na ocenę dobrą:
a.    a)opanowanie materiału podstawy programowej, wiadomości logicznie powiązane,
b.    b)poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz inspirowane przez nauczyciela wyjaśnianie zjawisk,
c.    c)stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela,
d.    d)nieliczne błędy stylistyczne, podstawowe pojęcia ujmowane za pomocą terminów przedmiotowych, wypowiedź klarowna w stopniu zadowalającym.
4) Na ocenę dostateczną:
a.    e)zakres materiału podstawy programowej ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, podstawowe wiadomości logicznie powiązane,
b.    f)dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela,
c.    g)stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,
d.    h)niewielkie i nieliczne błędy, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.
     5) Na ocenę dopuszczającą:
a.    a)wiadomości tylko konieczne, luźno zestawione,
b.    b)ograniczone zrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,
c.    c)umiejętność stosowania wiedzy tylko w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela,
d.    d)liczne błędy, nieporadny styl, trudności w formułowaniu myśli.
       6) Na ocenę niedostateczną:
a.    a)brak wiadomości określonych w podstawie programowej i jedności logicznej między wiadomościami, uniemożliwiający dalszą naukę,
b.    b)brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,
c.    c)brak umiejętności stosowania wiedzy,
d.    d)liczne błędy, nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu myśli.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen   sformułowane są w PSO, opracowanych przez zespoły przedmiotowe.
a) Projekt PSO opracowywany jest przez zainteresowanych nauczycieli, a następnie opiniowany przez komisję R.P. d/s. dydaktycznych i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną;
b) PSO zawiera inne nie ujęty w WZO ustalenia z uczniami, może on zawierać dodatkowe udogodnienia dla uczniów, wymagające zawarcia kontraktu;
c) Zatwierdzony PSO obowiązuje od początku nowego roku szkolnego i jest dostępny
w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły;
4. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania;
a) Do 15 września każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wyczerpującego poinformowania uczniów o swoich wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna;
b) Wychowawca klasy corocznie przedstawia rodzicom (opiekunom) na pierwszym spotkaniu przepisy dotyczące oceniania, ogólne założenia WSO, w tym warunki, sposoby oraz kryteria oceniania zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
c) Każdy Rodzic ma prawo uzyskać od nauczyciela szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych, kryteriów i sposobów oceniania z danego przedmiotu, a od wychowawcy dotyczące oceniania zachowania;
5. Każdy uczeń powinien starać się, aby uzyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe w semestrze.
6. Nie później niż na miesiąc przed posiedzeniami zespołów klasyfikacyjnych nauczyciele wpisują proponowane oceny semestralne/roczne do dziennika. Wychowawcy klas informują rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z przedmiotów podczas spotkań z rodzicami poprzez wpis do zeszytów do korespondencji; wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania na GDDW, a rodziców poprzez wpis do zeszytów do korespondencji. W przypadku nieobecności ucznia obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uzyskanie informacji od wychowawcy klasy;
7. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia.
a) Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.
b) Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;
c) Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o   postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;
d) Na prośbę ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalając oceny klasyfikacyjne semestralne/roczne powinien je uzasadnić
• niedostateczną ocenę– uzasadnienie pisemne;
• pozostałe oceny – uzasadnienie ustne.
8. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę niedostateczną lub nie był klasyfikowany, zobowiązany jest w II semestrze nadrobić zaległości i przedstawić wyniki swojej pracy w formie uzgodnionej z nauczycielem.
 
VI. Promowanie osiągnięć uczniów
1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2. Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2a. Wpis na świadectwie jest określony w rozporządzeniu MEN z dn. 27 lipca 2007 r.
3. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia klasy trzeciej, który uzyskał średnią wszystkich ocen na świadectwie co najmniej 5, 0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4a. "Złotą dziesiątkę" stanowią uczniowie, którzy w klasyfikacji końcowo rocznej uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole ze wszystkich zajęć edukacyjnych.
4b. Dziesięciu uczniów z wzorowym zachowaniem, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z zachowania, otrzymują nagrodę na koniec roku szkolnego.
5a. Tytuł "Prymusa Gimnazjum im. Macieja Rataja" otrzymuje absolwent, który najlepiej zdał jedną z części egzaminu gimnazjalnego.
5b. W przypadku równej ilości pkt. tytuł "Prymusa Gimnazjum im. Macieja Rataja otrzymuje absolwent, który uzyskał wyższy wynik z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego.
VII. Tryb odwoławczy
1. Uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że są oceniani niezgodnie z zasadami WZO mogą złożyć skargę do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
a) Złożona skarga jest opiniowana przez Forum Rzecznika Praw Ucznia i przekazywana dyrektorowi gimnazjum;
b) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 10 dni przedstawia rozstrzygnięcie;
c) Od rozstrzygnięcia dyrektora przysługuje stronom odwołanie do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje sprawę na najbliższym, planowym posiedzeniu;
2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawiania oceny
a) Zgłaszający winni wskazać na piśmie, które przepisy prawa dotyczące trybu wystawiania oceny zostały naruszone;
b) Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor gimnazjum, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego, w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych zastrzeżeń;
VIII. Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
1. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany WZO przysługuje:
- Komisjom Rady Pedagogicznej
- Zespołowi Kierowniczemu
- Radzie Samorządu Szkolnego
- Radzie Rodziców
2. Projekt zmiany procedury oceniania z zajęć edukacyjnych przygotowuje Komisja d/s. dydaktycznych;
3. Projekt zmiany procedury oceniania zachowania przygotowuje Komisja ds. wychowania i opieki;
4. Projekt innych zmian przygotowuje wicedyrektor gimnazjum.
5. Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji WZO

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony