Jesteś tutaj: Strona głównaO szkoleAnna Wołoszyn uczestniczką Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli - w nagrodę do Wiednia

Anna Wołoszyn uczestniczką Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli - w nagrodę do Wiednia

Spis treści

Forum Innowacyjnych Nauczycieli - WiedeńPani Anna Wołoszyn, nauczy­cielka mate­ma­tyki i infor­ma­tyki w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigro­dzie zajęła III miej­sce w kon­kur­sie - Innowacyjny Nauczyciel. Nauczycielka w nagrodę w marcu poje­chała do Hofburga na spo­tka­nie z innymi nauczy­cie­lami z całej Europy. Było to nie­sa­mo­wite przeżycie.

>> Galeria fotografii<<


ŻMIGRÓD/ WIEDEŃ. W dniach 23 ? 27 marca 2009 r na zapro­sze­nie Microsoft Corporation ?twór­ców Programu Wspierania Edukacji Informatycznej Partnerstwo dla Przyszłości- Anna Wołoszyn uczest­ni­czyła w IV Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Wiedniu. Wyjazd był czę­ścią nagrody jaką pani Anna wygrała, zdo­by­wa­jąc tytuł ?Innowacyjnego Nauczyciela 2008?. Oprócz pani Ani na spo­tka­niu z Polski była jesz­cze Teresa Prokowska, nauczy­cielka z Bolesławca (II miej­sce w kon­kur­sie), przed­sta­wi­ciel Microsoftu oraz redak­tor Gazety Wyborczej.

Tak to się zaczęło?
- Jestem auto­rem pro­jektu z mate­ma­tyki ?Marzenia o podat­kach?, który był reali­zo­wany w kla­sach pierw­szych ? opo­wiada Anna Wołoszyn. — Projekt miał na celu przy­bli­że­nie mło­dzieży poję­cia pro­cen­tów. Postanowiłam je wpro­wa­dzić w kla­sie pierw­szej. Były to zada­nia reali­zo­wane po lek­cjach, naj­wię­cej z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nej.
Podatkowy pro­jekt został nagro­dzony przez Centrum Edukacji w Warszawie, a dodat­kowo zgło­szony na kon­kurs ?Innowacyjny Nauczyciel?. Laureatka ode­brała nagrodę od mini­stra edu­ka­cji na Zamku Królewskim w Warszawie.
Nagrodzona praca była rów­nież zapre­zen­to­wana w cza­sie minio­nego week­endu w Nowym Tomyślu, pod­czas kon­fe­ren­cji dla admi­ni­stra­to­rów pra­cowni infor­ma­tycz­nych Kassk 2009.Także przed­sta­wi­ciel Microsoftu zasu­ge­ro­wał nauczy­cielce, aby dalej współ­pra­co­wała i wspo­ma­gała go w dzie­dzi­nie inno­wa­cji w szko­łach. — Mam nadzieję, że nie zakoń­czy się to tylko na tej nagro­dzie, będziemy dalej pra­co­wać i wspo­ma­gać wszyst­kich nauczy­cieli w Polsce ? mówi mate­ma­tyczka.

Zdobywanie doświad­cze­nia w Hofburgu
Europejskie Forum Innowacyjnych Nauczycieli trwało tydzień. Wzięło w nim udział 175 osób z 47 kra­jów euro­pej­skich.
Wszystko odby­wało się w Hofburgu w Wiedniu. Jest to jedno z pięk­niej­szych miejsc Austrii i samego Wiednia. W pięk­nym sta­rym zamku, gdzie ma swą sie­dzibę pre­zy­dent Austrii.
Podczas forum nauczy­ciele uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach tema­tycz­nych, zwie­dzali mia­sto, uczest­ni­czyli w uro­czy­stych spo­tka­niach.
- Jedna z kola­cji była wyjąt­kowa. Odbyła się na 5 pię­trze oszklo­nego dachu Hofburgu. Prezentowano na niej inno­wa­cyjne pro­jekty. Największą ilość gło­sów uzy­skał pro­jekt ze Szkocji. Był wysoko oce­niany przez wszyst­kie kraje euro­pej­skie ? opo­wiada pani Ania.
Wszystkie wykłady były pro­wa­dzone w języku angiel­skim. — Dodatkowo były przy­go­to­wane dla nas, m.in.: warsz­taty doty­czące przy­szłej wizji ucznia ? jak sobie wyobra­żamy dal­sze kształ­to­wa­nie naszego ucznia oraz warsz­taty zwią­zane z Wiedniem ?wycieczka po mie­ście, zro­bie­nie foto­gra­fii, a następ­nie wyko­na­nie pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej na temat, co jest pięk­nego w Wiedniu, co jest plu­sem eko­no­micz­nym mia­sta ? mówi A. Wołoszyn i dodaje: — Wiele osób posłu­gi­wało się jesz­cze dru­gim języ­kiem ? rosyj­skim. W trak­cie forum nauczy­cielki miały też trans­mi­sje na żywo w Radiu Katowice, udzie­lały przez tele­fon wywia­dów doty­czą­cych ich inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów.

Dorównujemy stan­dar­dom euro­pej­skim
Forum doty­czyło przede wszyst­kim pro­jek­tów inno­wa­cyj­nych. Dodatkowo roz­ma­wiano o tym, jak powinna wyglą­dać dal­sza praca z mło­dzieżą, jak nauczy­ciele to sobie wyobra­żają. I co ważne, oka­zało się, że na tle innych naprawdę nie mamy się, czego wsty­dzić.
Jednym man­ka­men­tem naszych pol­skich szkół jest to, że nie mamy potrzeb­nego sprzętu ? mówi Anna Wołoszyn. — W każ­dej szkole euro­pej­skiej jest swo­bodny dostęp do kom­pu­te­rów dla wszyst­kich, dostęp do bar­dzo szyb­kiej sieci inter­ne­to­wej, są lap­topy wszę­dzie, gdzie tylko to moż­liwe.
Pani Annie bar­dzo się podo­bało, to, że nauczy­ciele w wielu zachod­nich kra­jach euro­pej­skich mają obo­wią­zek pro­wa­dzić plat­formy e-learingowe, poma­ga­jące w naucza­niu.
- My już w naszej szkole mamy plat­formę do e-kształcenia. Zaplanowane zaję­cia pro­wa­dzimy w kla­sie o zain­te­re­so­wa­niach mate­ma­tyczno ? infor­ma­tycz­nych? opo­wiada nauczy­cielka — Młodzież wyko­nuje tam dodat­kowe zada­nia, kon­sul­tuje się z nauczy­cie­lami pro­wa­dzą­cymi e-kształcenie. Przez plat­formę można kon­tak­to­wać się także z rodzi­cami.
To nie jest tylko kon­takt gło­sowy czy pisemny, ale dzięki kamer­kom inter­ne­to­wym możemy się nawza­jem widzieć.


Nauka bez ocen
Uczestnikom forum bar­dzo się spodo­bały pro­jekty nauczy­cieli i praca z uczniami z Finlandii i Norwegii. — Tam nauczy­ciele nie oce­niają uczniów. Oni bar­dzo długo nie mają, żadnych ocen. Skupiają się na prze­ka­zy­wa­niu wie­dzy i dia­gno­zo­wa­niu jej ? mówi pani Ania — Nie traci się czasu na wysta­wia­nie ocen,: jedy­nek, czwó­rek, pią­tek czy tró­jek, bo to do niczego nie pro­wa­dzi. Natomiast rodzi­com daje się zwrotną infor­ma­cje o oce­nie z dia­gnozy, np., że pani dziecko potrafi mate­ma­tykę na 30%, 100% czy tam 50%.

Brak barier
- Na spo­tka­niu była wspa­niała atmos­fera, wspa­niały kon­takt mię­dzy ludźmi. Było można zoba­czyć jak inni pra­cują. Ja mia­łam opory, byłam prze­ko­nana, że Polacy będą gdzieś tam z boku, ukryci, nie będziemy widoczni ? mówi nagro­dzona i dodaje: — Swobodnie roz­ma­wia­li­śmy i z Włochami i z Hiszpanami i z Francuzami. Naprawdę nie odczu­wało się żadnych gra­nic, żadnych róż­nic pomimo, że nie­dawno dołą­czy­li­śmy do Unii Europejskiej.
Jak się oka­zuje jesz­cze pod wzglę­dem tech­no­lo­gii i sprzętu nie jeste­śmy na euro­pej­skim pozio­mie, ale jeżeli cho­dzi o reali­za­cje pro­jek­tów, to w żmigrodz­kiej szkole reali­zo­wane są dokład­nie takie same, jak w kra­jach zachod­nich.

Dalsze plany
Anna Wołoszyn obec­nie przy­go­to­wuje kolejny pro­jekt. Jak sama mówi, teraz chce zro­bić go na temat ana­gli­fów ? jest to teraz bar­dzo popu­larny i modny temat, są to rysunki dające złu­dze­nie. Istnieją do tego spe­cjalne oku­larki, które nauczy­cielka posiada i dzięki czemu będzie można się poba­wić w ana­glify. Szkoła jest też w trak­cie reali­za­cji pro­jektu ?Zabytki sakralne Żmigrodu?.=========================

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony