Projekty unijne

2011 r. Projekt EKOLOGIA - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu Informacje podstawowe: Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne

Okres realizacji: 01.07.2010 – 31.10.2013

Szkolni koordynatorzy: Jadwiga Syrko-Bolaczek, Monika Żurek, Anna Wołoszyn

Strona projektu www.innowacyjnyekolog.pl

Partnerstwo czterech podmiotów:

• Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,

• Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, • Partner 2 – SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Pszczyna,

• Partner 3 – Dr Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

-----------------------------------------------------------------------------------------

2010 r. "„Dolnośląska e-Szkoła” – wyposażenie w najnowsze rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 30.11.2011 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

2010 r. "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku,

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 30.11.2011 r.

Nauczyciel realizujący projekt: - Aleksandra Nogała - zajęcia wyrównawcze z matematyki - Joanna Osio - koło matematyczne - Bożena Szymanowicz - koło chemiczne ICM - Jadwiga Syrko-Bolaczek - koło biologiczne - Alicja Osio - tutoring Koordynator szkolny: Anna Wołoszyn

Strona projektu: www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian

Strona szkoły w projekcie: http://webfronter.com/dolnyslask/mrat/

------------------------------------------------------------------------------------------

2008 r. dostaliśmy pracownie komputerową -sala 16 (10 komputerów +1 serwer + drukarka+ laptop + projektor) ------------------------------------------------------------------------------------------

2005 r.otrzymaliśmy z EFS -u centrum multimedialne do biblioteki (4 komputery +drukarka)

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony