Jesteś tutaj: Strona głównaNaukaProjektyProjekty szkolne2010/2011Projekt "Szkolne studio nagrań"

Projekt "Szkolne studio nagrań"

Szkolne studio nagrań

Autor i koordynator projektu: Robert Kolebuk (nauczyciel języka niemieckiego)

Miejsce realizacji: Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

Termin realizacji: marzec 2008 - czerwiec 2011

 

 

Idea projektu „Szkolne studio nagrań“:

Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie wydaje na koniec każdego roku szkolnego płytę CD dokumentującą i podsumowującą artystyczne dokonania uczniów.

Wstęp:

Poniższy projekt edukacyjny to wynik refleksji, jaka nasunęła mi się po półrocznej pracy z młodzieżą naszego gimnazjum w ramach zajęć pozalekcyjnych „Warsztaty muzyczno-literackie“. Treścią tej refleksji jest myśl, że niektórym działaniom opartym o twórczy entuzjazm i improwizację powodowaną potrzebą chwili, warto nadać nieco bardziej sformalizowany i cykliczny charakter. Pozwoli to lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w młodzieży, a także bardziej ekonomicznie zaplanować pracę - osiągając przy tym lepsze i długofalowe rezultaty. W czasie trwania tego projektu będzie można zaangażować w różne zadania potrzebne od jego realizacji dużą liczbę zainteresowanych uczniów i nauczycieli. Coroczna cykliczność realizacji projektu spowoduje, że po kilku latach może stać się on tradycją szkoły jak wiele innych przedsięwzięć czy imprez.

Realizatorzy projektu:

Projekt realizowany będzie przez nauczycieli oraz uczniów Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

Cele główne projektu:

●      Umożliwienie młodym ludziom (uczniom naszej szkoły) odkrycia własnych talentów,  pielęgnowania i rozwijania zainteresowań oraz utwierdzenia się w przekonaniu o własnej wartości

●      Przekonywanie naszych wychowanków, że życiowe pasje można i trzeba realizować, a nie rezygnować z nich

●      Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach

Kształcenie umiejętności kluczowych:

●      Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie w oparciu o aktywność artystyczną

●      Skuteczne planowanie własnej pracy

●      Rozwijanie problemów w sposób twórczy

●      Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć

Koszty realizacji projektu:

W pierwszym roku trwania projekt „Szkolne studio nagrań“ można realizować przy wykorzystaniu bazy i sprzętu dostępnego już w szkole. Jedynym wydatkiem, który musi zostać uwzględniony przy finalizacji tego projektu, jest zakup płyt CD-ROM z drukowalną powierzchnią, opakowań od tych płyt, oraz wydruk okładek. Łączne koszty dla pojedyńczej płyty będą wynosiły ok. 2 PLN. W kolejnych latach warto by było na potrzeby szkolnego studia nagrań zakupić lub wydzielić ze sprzętu bedącego w posiadaniu szkoły jeden komputer, który na stałe służył będzie tylko temu celowi. Pozwoli to dokonywać większej ilości nagrań bez potrzeby uciążliwego przenoszenia komputera z pracowni internetowej i podłączania przy każdej potrzebie nagrywania. Należałoby również dokonać zakupu pomniejszego sprzętu do nagrania (słuchawki, okablowanie itp.), którego w tym roku szkolnym do nagrań użyczają osoby prywatne.

PLAN ZADAŃ

REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Przygotowanie uczniów do sesji nagraniowych

 

Termin: do końca marca 2008

1. Poinformowanie społeczości szkolnej o planach otwarcia szkolnego studia nagrań

2. Ogłoszenie naboru chętnych do dokonywania nagrań

3. Wytypowanie do nagrania rodzajów prezentacji (recytacji poetyckich, utworów wokalnych, beat-boxu itp.)

4. Przeprowadzenie z uczniami prób opracowanego materiału[1]

5. Zapoznanie uczniów ze specyfiką procesu nagrywania

6. Zapoznanie ich z celami, założeniami i metodami prowadzenia sesji nagraniowych

Przygotowanie zaplecza technicznego do sesji nagraniowych

 

Termin: do końca marca 2008

1. Inwentaryzacja sprzętu nagłośnieniowego dostępnego w szkole

2. Opracowanie listy sprzętu nagłośnieniowego potrzebnego przy nagrywaniu (ew. zakup brakujących elementów)

3. Sprawdzenie dostępności sprzętu komputerowego potrzebnego przy nagrywaniu

4. Sprawdzenie konfiguracji wybranego komputera

5. Zainstalowanie i odpowiednie skonfigurowanie darmowego programu do nagrywania cyfrowego (czyli do tzw. homerecordingu)

6. Przeprowadzenie próby funkcjonalności sprzętu

Przygotowanie i przeprowadzenie sesji nagraniowych

 

Termin: do końca kwietnia 2008

1. Ustalenie terminu dogodnego na przeprowadzenie sesji nagraniowej

2. Opracowanie harmonogramu kolejności nagrań i poinformowanie o nim uczestników nagrań

3. Przeniesienie sprzętu nagłośnieniowego i komputerowego do sali, w której będą realizowane nagrania i podłączenie go

4. Dokonania nagrań materiału metodą wielościeżkową

5. Informowanie społeczności szkolnej o przebiegu sesji nagraniowej

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu postprodukcji

 

Termin: do końca maja 2008

1. Archiwizacja nagranego materiału na nośnikach niezmazywalnych

2. Obróbka cyfrowa nagranych ścieżek (miksowanie, mastering, dodawanie efektów, kompresja itp.)

3. Archiwizacja gotowych nagrań na nośnikach niezmazywalnych

4. Publikowanie gotowych efektów sesji nagraniowej na szkolnej stronie internetowej www.mrat.pl

Podsumowanie projektu

 

Termin: do końca roku szkolnego

1. Ustalenie kolejności nagranych utworów na płycie

2. Przygotowanie projektu okładki płyty[2]

3. Wydruk okładek płyt i wypalenie ścieżki dźwiękowej na nośniku CD-ROM

4. Udostępnienie płyty społeczności szkolnej

5. Zorganizowanie spotkania (wernisażu), na którym wydana płyta zostanie oficjalnie zaprezentowana

Czas pracy nad poszczególnymi zadaniami projektu:

Praca nad wszystkimi zadaniami wyszczególnionymi w planie projektu przeprowadzona będzie w czasie pozalekcyjnym - głównie na zajęciach warsztatów muzyczno-literackich, a także w czasie ferii, czy nawet na przerwach między lekcjami.

Spodziewane rezultaty po zrealizowaniu projektu:

●      Widoczna aktywizacja młodzieży w kierunku pielęgnowania i rozwijania własnych pasji

●      Wyzbycie się przez naszych uczniów strachu czy niewiary w siebie i własne możliwości przy wytyczaniu kolejnych celów

●      Zwiększenie się zainteresowana naszych uczniów możliwościami wykorzystania szkolnego sprzętu muzycznego i multimedialnego

●      Wzrost umiejętności uczniów w obsłudze sprzętu dostępnego w szkole

●      Zwiększenie się liczby inicjatyw przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych wychodzących od uczniów

●      Zwiększenie się zaangażowania uczniów przy organizowaniu szkolnych imprez typu apele, przedstawienia, jasełka, koncerty itp.

●      Większe zwrócenie uwagi środowiska lokalnego (w tym głównie rodziców naszych wychowanków) na szkołę jako miejscowe centrum edukacji, ale także jako instytucję mającą za zadanie podnosić możliwości recepcji działań kulturotwórczych oraz wytworów sztuki wśród swoich podopiecznych

Zakładany sposób mierzenia efektów projektu:

Mierzalność efektów działań z zakresu kultury i sztuki jest znacznie trudniejsza niż w wypadku innych dziedzin czy obszarów. Najprostszą metodą mierzenia efektów będzie w tym przypadku bieżące porównywanie osiągalnych rezultatów zadań cząstkowych projektu z założeniami na wszystkich etapach ich realizacji. Projekt będzie można ostatecznie uznać za udany jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie założone zadania główne z ostatnim - wydaniem płyty CD - na czele. Jednak prawdziwą miarą powodzenia projektu będzie odpowiedź na pytanie, czy działaniom podjętym w ramach projektu udało się nadać charakter długofalowy lub cykliczny, i czy aktywność naszych wychowanków wzbudzona przez realizację projektu stanie się ich naturalną aktywnością pełną chęci, zaangażowania i przekonania we własną skuteczność.

Ewaluacja projektu

●      Wernisaż z prezentacją osiągniętych rezultatów i wytwórów

Publikacje, będące rezultatami projektu:

●      Płyta CD

●      Dokumentacja fotograficzna

●      Artykuły i newsy na szkolnej stronie internetowej

●      Artykuły w prasie lokalnej

Bibliografia (źródła):

●      http://www.homerecording.pl/

●      http://www.cool-edit.ttk.pl/

●      http://www.studio.use.pl

Robert Kolebuk

autor i koordynator projektu[1]    W proces przygotowania prezentacji uczniów mogą włączyć się inni nauczyciele w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych (np. nauczyciele języka polskiego i języków obcych przygotowujący wraz z uczniami prezentacje recytatorskie)

[2]    Optymalnym rozwiązaniem byłoby wyłonienie projektu okładki drogą osobnego konkursu. Wskazana byłaby pomoc nauczycieli informatyki.

Proszę zarejestruj się by móc dodawać komentarze do tego artykułu.
Początek strony